Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem serwisu przez Oddaniem sprzętu do serwisu
 
REGULAMIN SERWISU firmy SERVECOM
 
1. Oddający sprzęt do naprawy dobrowolnie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 
Jest to jednocześnie integralna część umowy, na której podstawie jest świadczona usługa naprawy.
 
 
2. Warunkiem odbioru osobistego sprzętu jest przedstawienie oryginału Potwierdzenia oddania do naprawy.
3. Diagnoza sprzętu jest płatna. Wstępna kwalifikacja naprawy umieszczona w protokole przyjęcia może ulec zmianie. Opłata wynosi od 20 zł do 100 zł netto. Opłata ta pobierana jest w przypadku wycofania zgłoszenia naprawy płatnej lub w przypadku zmiany kwalifikacji naprawy z gwarancyjnej na płatną. Usługa ekspresowa do 3 dni roboczych zostanie wykonana po wcześniejszej zgodzie klienta. Klient zostanie obciążony dodatkową kwotą 150 zł brutto do kwoty zleconej usługi. Od opłaty za diagnozę przysługuje zwolnienie w przypadku podpisania umowy serwisowej lub okresowej promocji.
4. W przypadku reklamacji naprawa zostanie uznana jako gwarancyjna po postawieniu diagnozy przez serwisanta w naszym serwisie. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji gwarancyjnej (uszkodzenia mechaniczne, zalania, oraz wszystkie uszkodzenia z winy użytkownika) ukryte podczas oddawania sprzętu do serwisu właściciel sprzętu / użytkownik zostanie obciążony kwotą 100 PLN netto za diagnozę w serwisie, chyba że naprawa uszkodzenia zostanie wykonana odpłatnie.
5. Po upływie 14 dni od momentu zawiadomienia Klienta o zakończeniu naprawy, w przypadku nieodebrania sprzętu, będzie naliczana opłata w wysokości 10,00zł netto (12,30zł brutto) za każdy dzień przechowywania. Opłata taka jest naliczana przez kolejne 3 miesiące. Warunkiem odbioru sprzętu w okresie naliczania opłaty za przechowywanie jest uregulowanie na rzecz SERVECOM opłaty w wysokości naliczonej. Nieodebranie sprzętu przez Klienta, przez okres 3 miesięcy od dnia zawiadomienia, oznacza, iż Klient z własnej woli wyzbył się własności sprzętu jako rzeczy ruchomej, poprzez jej porzucenie w rozumieniu art. 180 Kodeksu cywilnego. Własność porzuconego sprzętu (niczyjej rzeczy ruchomej), na podstawie art. 181 Kodeksu cywilnego, nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne SERVECOM. Wysłanie zawiadomienia o zakończeniu naprawy na adres wskazany przez Klienta w chwili oddania sprzętu do serwisu, ewentualnie wskazany w późniejszym terminie przed zakończeniem naprawy, w przypadku niepodjęcia korespondencji przez Klienta, uznawane jest za skuteczne doręczenie zawiadomienia.
6. Klient pozostawiając sprzęt w serwisie zgadza się na koszty naprawy bez konsultacji nie przekraczających wartości sprzętu. W przeciwnym wypadku wymagana jest zgoda Klienta na wykonanie naprawy. Klient może zadeklarować w trakcie oddawania sprzętu maksymalne koszty naprawy. Ostrzeżenie !!! Za znajdujące się na twardym dysku dane Klienta serwis, nie odpowiada, za akcesoria pozostawione, a nie zgłoszone w momencie oddawania sprzętu do naprawy serwis nie odpowiada.
7. Diagnoza jest wykonywana do 7 dni roboczych. Czas naprawy jest uwarunkowany dostępem odpowiednich części i podzespołów zamiennych. O możliwości odbioru naprawionego sprzętu Klient jest informowany drogą telefoniczną lub elektroniczną NIEZWŁOCZNIE po usunięciu usterki.
8. W przypadku wykonywania naprawy płatnej wymienione części będą zwracane klientowi wyłącznie na jego żądanie najpóźniej w dniu odebrania sprzętu. Przy braku takiego żądania wymienione części będą przekazywane przez SERVECOM do recyclingu/utylizacji.
9. W przypadku reinstalacji oprogramowania klient/użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia oryginalnego oprogramowania wraz z licencją oraz niezbędnych sterowników. W przypadku braku oprogramowania serwis obciąży użytkownika dodatkowymi kosztami sprowadzenia oprogramowania.
10. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nienaprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego iż część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny.
Menu